Hyundai (Model: A22004B)

1

Hyundai H-245HPE
2

Hyundai ATOS
Hyundai SONATA
3

Hyundai H510JE
4

Hyundai H-941HFE (made in Korea)
5

Hyundai H-827+EQJ2DN
6

Hyundai H-CMD8049
7

Hyundai H-CMD8050
8

Hyundai H-CDM8060-ND (MP-3)
Hyundai H-CMD8063
9

Hyundai H-CCR8082
10

Hyundai H-CMD7076 (DVD, MP3, CD, AM/FM)
Hyundai H-CDM8048
11

12

Hyundai H-CDM8056
Hyundai H-CDM8065
Hyundai H-CDM8068
13

14

Hyundai H-CDM8057
15

16

Hyundai H-CMD4001
17

Hyundai H-CMD4009
Hyundai H-CMD7070
18
Фото магнитолы Hyundai H-CMD4009
19

Hyundai H-CMD7073
20

Hyundai H-CMD2002 (Цветовая разводка разъема)
21

Hyundai H CMD4005 (Цветовая разводка разъема)
22

Hyundai H-810HG
23

Hyundai H-CMD7084

24

Hyundai H-CMDN6000

25

111

222

Hyundai H-CDM8049
26

27

Hyundai HC-5084
28

Hyundai H-CMD4007
29

Hyundai EMP300RDS

30

31

IX35

hyundai ix35 распиновка hyundai ix35 распиновка магнитолы hyundai ix35 hyundai ix35 распиновка разъемы